Technické služby mesta Galanta ako správca mestskej zelene realizuje odstraňovanie inváznych drevín na základe vyhlášky č. 450/2019 Z.z. MŽP SR....

Technické služby Mesta Galanta zabezpečujú  vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov na základe zmluvného vzťahu s OZV Natur-pack a.s...

Aj v novom roku 2024 si biologicky rozložiteľné vrecká  do košíkov na zber kuchynského odpadu môžete zakúpiť na Zbernom dvore TSMG. Stačí...

Popis systému zberu vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými...

V poslednom decembrovom čísle Galantských novín bol zverejnený Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2024 pre občanov...

Začiatkom septembra 2023 Technické služby mesta Galanta realizovali odborné ošetrenie historických dubov letných  v lokalite sídliska Nova...

Technické služby mesta Galanta v jesenných mesiacoch 2023 realizovali výsadbu takmer 16-tich  kusov listnatých drevín v areáloch základnych a...

Technické služby mesta Galanta tradične  počas celého mesiaca január 2024 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území...

Dôsledky nepriaznivého počasia  počas soboty (23. 12.2012) si vyžiadali okamžitý zásah zamestnancov Technických služieb mesta Galanta dňa 25....

Výber vianočného stromu, ktorý je každoročne základným symbolom Vianoc v našom meste prebieha už v jarnom období. Tohtoročný vianočný strom...

Stránky