Separačná hala sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Galanta a bola postavená z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie, v rámci Operačného programu životné prostredie s povinným 5 % kofinancovaním mesta Galanta v roku 2015.

Separačná hala je veľkým prínosom v oblasti separovania ďalších komodít na území mesta, keďže sa zvýšila efektivita zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Projekt kládol dôraz aj na zvýhodnenie podmienok pri narábaní, zbere a zvoze vyseparovaných zložiek odpadu a zvýšil komfort zamestnancov pri samotnom spracovaní a triedení odpadu. Súčasťou projektu bolo aj obstaranie zberných nádob v celkovom objeme 200 ks nádob a 9 ks veľkokapacitných  kontajnerov na vyseparované zložky komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad, prípadne biologicky rozložiteľný odpad.

Samotná realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov.