Odpady, ktoré separujeme v našom meste. V meste Galanta sa realizuje priamo z domácností zber nasledovných zložiek vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, PET fľaše, kovy, biologicky rozložiteľný odpad.

Ako správne separovať sa dozviete  aj  v nasledujúcom linku:

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ako-triedime-jednotlive-druhy-odpadu/plasty-triedenie-a-recyklacia-plastov/

 

SKLO

Zbierame:

 • neznečistené fľaše od nápojov a oleja bez kovových a plastových uzáverov
 • poháre od zaváranín bez kovových a plastových uzáverov
 • ostatné sklenené obaly bez kovových a plastových uzáverov
 • číre sklo
 • sklenené črepy
 • tabuľové sklo

Do zberu nepatrí:

 • silne znečistené fľaše a sklenené obaly
 • sklo s prímesami
 • bezpečnostné sklo
 • technické sklo
 • sklenené fľaše od chemikálií
 • porcelán
 • keramika
 • TV obrazovky
 • žiarovky
 • mliečne a kombinované tabuľové sklo
 • zrkadlá
 • varné sklo
 • autosklo
 • drôtené sklo

Takto vytriedené sklo sa v bytových domoch ukladá do plechových zberných nádob so zeleným vrchom s nápisom „SKLO“, v rodinných domoch sa vytriedené sklo ukladá do  obdržaných vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedeným sklom ?

Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál. Doba rozkladu skla je 4000 rokov, to znamená že ešte veľa ďalších generácií bude ovplyvnených vyhodením sklenených obalov do voľnej prírody. Recyklované sklo má široké využitie v priemyselných odvetviach. Sklo sa drví na malé črepiny a taví sa. Šetria sa tým nielen primárne suroviny, ale aj energia. Z recyklovaného skla sa vyrábajú pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.

 

PAPIER

Zbierame:

 • noviny
 • časopisy
 • kancelársky papier
 • knihy a katalógy bez tvrdých obalov
 • spisy
 • korešpondencia
 • zošity
 • kartóny
 • papierové tašky a obaly

 

Do zberu nepatrí:

 • mastný a silne znečistený papier
 • použité plienky a hygienické potreby
 • napojové kartóny
 • alobal a celofán
 • dechtový papier
 • kopírovací papier
 • plastové fólie
 • skartovaný papier
 • samoprepisovací papier
 • lepiaca páska
 • kovové alebo plastové časti papierových výrobkov

Takto vytriedený papier sa v bytových domoch ukladá do modrých 1100 l zberných nádob,  v rodinných domoch sa vytriedený papier ukladá do obdržaných  vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedeným papierom?

Zlisovaný zberový papier poslúži k výrobe nového papiera rovnako, ako keď sa vyrába z dreva, pridáva sa do zmesi na výrobu papiera. Papier je možné takto recyklovať asi päťkrát až sedemkrát.

Výrobky z recyklovaného papiera sú predovšetkým novinový papier, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier atď.

Recyklácia jednej tony novín zabráni vypusteniu 2,5 ton oxidu uhličitého do ovzdušia, zachráni 17 stromov, ušetrí zhruba 3 m3 na skládke a poskytne dostatok energie na vykurovanie priemerného domu po dobu šiestich mesiacov.

Recyklovaný papier:

 • šetrí stromy, energiu, vodu
 • chráni lesy, vodné toky, ekosystémy
 • papier je možno recyklovať niekoľkokrát

 

PET fľaše, plasty a VKM

Zbierame:

 • čisté PET fľaše
 • plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov)
 • neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečných výrobkov, džúsov, vína a 
  iných nápojov zložených z vrstiev tzv.viacvrstvové kombinované materiály - VKM) 
 • plastové tašky a vrecka
 • obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov(šampóny a avivaže)
 • kovové obaly, v prípade, že sa na Vašom stanovišti nenachádza kontajnér na "Kovy"

Do zberu nepatrí:

 • znečistené PET fľaše rastlinnými alebo inými olejmi
 • znečistené PET fľaše
 • znečistené plasty
 • podlahové krytiny
 • novodurové rúrky
 • guma
 • molitan
 • obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.)
 • znečistené nápojové kartóny

Takto vytriedené PET fľaše sa v bytových domoch ukladajú do žltých zberných nádob označených nápisom „PET Fľaše“, v rodinných domoch sa vytriedené PET fľaše ukladajú do obdržaných  vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedenými PET fľašami ?

Najväčší podiel plastov v komunálnom odpade je zastúpený práve PET fľašami. Každý druh plastu je spracovávaný inou technológiou a to z dôvodu, že má odlišné vlastnosti a zloženie.

Vytriedené PET fľaše sa mechanicky drtia a lisujú. Nachádzajú svoje uplatnenie pri výrobe umelých vlákien v textilnom a stavebnom priemysle a to napr. Pri výrobe výplní zimných búnd a spacákov, záťažových kobercov. Zo zmesi plastov je možné vyrábať aj odpadkové koše, záhradný nábytok, protihlukové steny k dialniciam atď.

Recyklovaný plast:

 • nerecyklovaný plast zostáva niekoľko stoviek rokov v rovnakom stave v zemi a tým pádom je veľkou záťažou pre životné prostredie

 

Kovové obaly

Na základe  rozhodnutia  zmluvnej OZV spoločnosti NATUR-PACK sa "Kovové obaly" vhadzujú do žltej zbernej nádoby na "PET, Plasty, VKM "a pracovníci to v separačnej hale vytriedia.

Zbierame:

 • plechovky (pivo, nealkoholické nápoje)
 • kovové obaly z konzerv bez zvyškov (zaváraniny z ovocia a zeleniny, mäsové výrobky, paštéty a pod.)
 • kovové vrchnáky z fliaš (pivo, destiláty a pod.)
 • hliníkové kozmetické výrobky - tuby
 • hliníkové fólie - viečka z jogurtov, smotany
 • hliníkové obaly z čajových sviečok

Do zberu nepatrí:

 • kovový šrot znečistený chemikáliami (napr.kovové obaly od farieb,benzínu
  lepidiel a podobne)
 • veľké a ostré kovové predmety, znečistené obaly(plechovky so zvyškami potravín)
   

Takto vytriedené kovové obaly sa v bytových domoch ukladajú do žltých zberných nádob spolu s PET fľašami, plastmi a VKM a v rodinných domoch sa ukladajú do obdržaných  vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedenými kovovými obalmi?

Takto vytriedené kovové obaly putujú opäť do hutiarskych závodov, kde sa roztavia a opäť z nich vznikajú nové plechovky, vrchnáky, odliatky atď.

Recyklovaný kov:

 • najdôležitejšie kovy sú železo a hliník
 • vytriedené kovové obaly alebo kovový šrot je cenná surovina
 • má vysokú životnosť, obrobiteľnosť a odolnosť voči teplotám

 

Biologicky rozložiteľný odpad – tzv. „bioodpad“

Zbierame:

 • pokosenú trávu
 • lístie
 • konáre
 • viničné prúty
 • vypletú burinu
 • kvety
 • rastlinné stonky

Do zberu nepatrí:

 • rastlinné zvyšky kuchynského pôvodu
 • šupky z ovocia a zeleniny
 • časti rastlín napadnutých chorobami

Správna úprava biodpadu pred vyložením:

 • biodpad musí byť posekaný (popílený) na malé časti
 • uložený v prepravke alebo vo vreci a poviazaný
 • vyložený pred rodinný dom najskôr večer pred dňom vývozu a najneskôr do 7:00 hod. v deň zberu bioodpadu na základe platného harmonogramu zberu vyseparovaných zložiek.

Čo sa ďalej deje s biologicky rozložiteľným odpadom?

Takto vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný do kompostárne na Zámskej lúke, kde na vodohospodársky zabezpečených plochách vo voľných základkách s prehadzovaním kompostu sa tento odpad zhodnocuje.

Výsledný kompost nachádza následne využitie pre rekultiváciu pozemkov resp. na hnojenie pri údržbe verejnej zelene na území mesta.

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti  – tzv. „BRKO“


Mesto v rámci individuálnej bytovej výstavby zabezpečuje pridelenie kompostovacieho zásobníka do každej domácnosti na základe preberacieho protokolu.


Do kompostéra patrí: 

 • zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny
 • pečivo 
 • škrupiny z vajec a orechov
 • kávová usadenina
 • studený popol z dreva
 • drevná štiepka a piliny
 • pokosená tráva, lístie, burina, seno
 • rolky z toaletného papiera

Do kompostéra nepatrí:

 • mäsové a mliečne produkty
 • pokazené potraviny
 • mŕtve zvieratá a zvierací trus
 • omáčky, pomazánky, cestoviny
 • oleje
 • kosti a kože


Mesto v rámci hromadnej bytovej výstavby zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného,kuchynského odpadu prostredníctvom 120 l hnedých plastových kontajnerov.


Do hnedej nádoby patrí:

 • zvyšky ovocia a zeleniny
 • pečivo a cestoviny
 • škrupiny z vajec
 • kávová usadenina, čajové vrecká, sypaný čaj
 • zvyšky vareného jedla rastlinného pôvodu
 • scedené zvyšky z polievok rastlinného pôvodu
 • potraviny po dátume spotreby rastlinného pôvodu
 • zvyšky izbových rastlín a kytíc


Do hnedej nádoby nepatrí:

 • oleje
 • zvyšky jedla v obaloch
 • mŕtve telá zvierat
 • zvierací trus
 • kosti
 • mäsové a mliečne výrobky
 • tekuté potraviny (polievky, mlieko a pod.)

 

Aké sú prínosy separovania odpadu ?

 • Je zásobárňou druhotných surovín a šetrí prírodné zdroje
 • Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu pre ďalšie generácie
 • Pomáha znížiť poplatky za komunálne odpady, znížiť náklady na  odpadové hospodárstvo mesta, aby ušetrené prostriedky mohli byť vynaložené na ďalšie zefektívnenie  celkového procesu zhodnocovnania  všetkých druhov odpadov na území mesta.