Odpady, ktoré separujeme v našom meste. V meste Galanta sa realizuje priamo z domácností zber nasledovných zložiek vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, PET fľaše, kovy, biologicky rozložiteľný odpad.

SKLO

Zbierame:

 • neznečistené fľaše od nápojov a oleja bez kovových a plastových uzáverov
 • poháre od zaváranín bez kovových a plastových uzáverov
 • ostatné sklenené obaly bez kovových a plastových uzáverov
 • číre sklo
 • sklenené črepy

Do zberu nepatrí:

 • silne znečistené fľaše a sklenené obaly
 • porcelán
 • keramika
 • TV obrazovky
 • žiarovky
 • mliečne a kombinované tabuľové sklo
 • zrkadlá
 • varné sklo

Takto vytriedené sklo sa v bytových domoch ukladá do plechových zberných nádob so zeleným vrchom s nápisom „SKLO“, v rodinných domoch sa vytriedené sklo ukladá do  obdržaných vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedeným sklom ?

Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál. Doba rozkladu skla je 4000 rokov, to znamená že ešte veľa ďalších generácií bude ovplyvnených vyhodením sklenených obalov do voľnej prírody. Recyklované sklo má široké využitie v priemyselných odvetviach. Sklo sa drví na malé črepiny a taví sa. Šetria sa tým nielen primárne suroviny, ale aj energia. Z recyklovaného skla sa vyrábajú pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.

 

PAPIER

Zbierame:

 • noviny
 • časopisy
 • knihy a katalógy bez tvrdých obalov
 • spisy
 • korešpondencia
 • zošity
 • kartónové obaly
 • viacvrstvové kombinované obaly (tetra-packy)

Do zberu nepatrí:

 • mastný a silne znečistený papier
 • alobal
 • kopírovací papier
 • plastové fólie
 • skartovaný papier
 • samoprepisovací papier

Takto vytriedený papier sa v bytových domoch ukladá v deň oznámenia zberu papiera na miesto uvedené v oznámení, v rodinných domoch sa vytriedený papier ukladá do obdržaných  vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedeným papierom?

Zlisovaný zberový papier poslúži k výrobe nového papiera rovnako, ako keď sa vyrába z dreva, pridáva sa do zmesi na výrobu papiera. Papier je možné takto recyklovať asi päťkrát až sedemkrát.

Výrobky z recyklovaného papiera sú predovšetkým novinový papier, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier atď.

Recyklácia jednej tony novín zabráni vypusteniu 2,5 ton oxidu uhličitého do ovzdušia, zachráni 17 stromov, ušetrí zhruba 3 m3 na skládke a poskytne dostatok energie na vykurovanie priemerného domu po dobu šiestich mesiacov.

Recyklovaný papier:

 • šetrí stromy, energiu, vodu
 • chráni lesy, vodné toky, ekosystémy
 • papier je možno recyklovať niekoľkokrát

 

PET fľaše a plasty

Zbierame:

 • čisté PET fľaše z minerálok, limonád, sirupov stlačené (zošliapnuté)

Do zberu nepatrí:

 • znečistené PET fľaše rastlinnými alebo inými olejmi
 • znečistené PET fľaše
 • plastové fólie
 • polystyrénové tácky
 • všetky ostatné plastové nádoby (zo šampónov, krémov, čistiacich prostriedkov)

Takto vytriedené PET fľaše sa v bytových domoch ukladajú do žltých zberných nádob označených nápisom „PET Fľaše“, v rodinných domoch sa vytriedené PET fľaše ukladajú do obdržaných  vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedenými PET fľašami ?

Najväčší podiel plastov v komunálnom odpade je zastúpený práve PET fľašami. Každý druh plastu je spracovávaný inou technológiou a to z dôvodu, že má odlišné vlastnosti a zloženie.

Vytriedené PET fľaše sa mechanicky drtia a lisujú. Nachádzajú svoje uplatnenie pri výrobe umelých vlákien v textilnom a stavebnom priemysle a to napr. Pri výrobe výplní zimných búnd a spacákov, záťažových kobercov. Zo zmesi plastov je možné vyrábať aj odpadkové koše, záhradný nábytok, protihlukové steny k dialniciam atď.

Recyklovaný plast:

 • nerecyklovaný plast zostáva niekoľko stoviek rokov v rovnakom stave v zemi a tým pádom je veľkou záťažou pre životné prostredie

 

Kovové obaly

Zbierame:

 • plechovky (pivo, nealkoholické nápoje)
 • kovové obaly z konzerv bez zvyškov (zaváraniny z ovocia a zeleniny, mäsové výrobky, paštéty a pod.)
 • kovové vrchnáky z fliaš (pivo, destiláty a pod.)

Takto vytriedené kovové obaly sa v bytových domoch ukladajú do zberných nádob s názvom „KOVY“ a v rodinných domoch sa ukladajú do obdržaných  vriec.

Čo sa ďalej deje s vytriedenými kovovými obalmi?

Takto vytriedené kovové obaly putujú opäť do hutiarskych závodov, kde sa roztavia a opäť z nich vznikajú nové plechovky, vrchnáky, odliatky atď.

Recyklovaný kov:

 • najdôležitejšie kovy sú železo a hliník
 • vytriedené kovové obaly alebo kovový šrot je cenná surovina
 • má vysokú životnosť, obrobiteľnosť a odolnosť voči teplotám

 

Biologicky rozložiteľný odpad – tzv. „bioodpad“

Zbierame:

 • pokosenú trávu
 • lístie
 • konáre
 • viničné prúty
 • vypletú burinu
 • kvety
 • rastlinné stonky

Do zberu nepatrí:

 • rastlinné zvyšky kuchynského pôvodu
 • šupky z ovocia a zeleniny
 • časti rastlín napadnutých chorobami

Správna úprava biodpadu pred vyložením:

 • biodpad musí byť posekaný (popílený) na malé časti
 • uložený v prepravke alebo vo vreci a poviazaný
 • vyložený pred rodinný dom najskôr večer pred dňom vývozu a najneskôr do 7:00 hod. v deň zberu bioodpadu na základe platného harmonogramu zberu vyseparovaných zložiek.

Čo sa ďalej deje s biologicky rozložiteľným odpadom?

Takto vyzbieraný biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný do kompostárne na Zámskej lúke, kde na vodohospodársky zabezpečených plochách vo voľných základkách s prehadzovaním kompostu sa tento odpad zhodnocuje.

Výsledný kompost nachádza následne využitie pre rekultiváciu pozemkov resp. na hnojenie pri údržbe verejnej zelene na území mesta.

 

Aké sú prínosy separovania odpadu ?

 • Je zásobárňou druhotných surovín a šetrí prírodné zdroje
 • Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu pre ďalšie generácie
 • Pomáha znížiť poplatky za komunálne odpady, znížiť náklady na  odpadové hospodárstvo mesta, aby ušetrené prostriedky mohli byť vynaložené na ďalšie zefektívnenie  celkového procesu zhodnocovnania  všetkých druhov odpadov na území mesta.