Rajonizácia zberu komunálneho odpadu na území mesta Galanta a mestských častí (vývoz 1100 litrových kontajnérov a 120 litrových zberných nádob)

             

Pondelok

Ulica Úzka, sídlisko Revolučná, SNP, Zornička, ulice Poštová, Z.Kodálya, Stavbárska,
sídlisko Clem.Sady a JAS, za MsÚ, sídlisko Sever.
 

Utorok

Ulice Parková, Z.Kodálya, sídlisko Nová Doba, ulica Hodská, sídliska SNP a Revolučná,
plus mestské častí  Javorinka,  Hody, Nebojsa  a Kolónia

        
Streda

Vývoz pre podnikateľské subjekty, sídlisko ,JAS, za MsÚ, ulice Jazerná, Hviezdoslavova, 29.augusta, Hlavná, kpt. Nálepku,  Garažd, ulice Šalská , Czanková záhrada
V tento deň prebieha zber separovaných zložiek -  sklo ( 1 x mesačne)
V tento deň prebieha zber separovaných zložiek -  papier,PET, plasty, kovy
V tento deň prebieha zber BRKO

 

Štvrtok

Ulica Úzka, sídliska Revolučná, SNP, Zornička, ulica Krásna,  IBV za ul. Krásnou,          
sídlisko Clem.Sady, ulice  Ružová, MPČL, Nemocničná, Poštová, Z.Kodálya, Stavbárska, Októbrová, Slnečná,  Matuškovská,  Priečna, Jilemnického, Športová, Na Štrande, Esterházyovcov, Šafáriková, Puškinova

                                     
Piatok

Ulice Školská, Parková, sídlisko JAS, za MsÚ,  ulice Nová, Majakovského, Škovránková,
Z.Kodálya, sídliska Nová Doba, SNP,  ulice Hodská, Sládkovičova,  sídliska Revolučná, Sever, ulice Bratislavská, kpt. Uhra, Vodárenská, ,Hanza, Jesenského Ruská, Česká, Matičná,                      
Švermova, T.Vansovej, Urbánkova