Stiahnite si harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2024.
Máte záujem o pristavenie a vývoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom?
Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Galanta na ul. Kpt. Nálepku č. 1494 – vstup je však  od smeru príjazdu k predajni LIDL. Zberný dvor je určený pre...
Odpady, ktoré separujeme v našom meste. V meste Galanta sa realizuje priamo z domácností zber nasledovných zložiek vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, PET fľaše, kovy,...
Rajonizácia zberu komunálneho odpadu na území mesta Galanta a mestských častí (vývoz 1100 litrových kontajnérov a 120 litrových zberných nádob)
Separačná hala sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Galanta a bola postavená z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie, v rámci Operačného programu životné...
Kompostáreň Zámska lúka  využíva  technológiu riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie na materiálové zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Projekt  trvalo rieši problém...
Prehľad produkcie odpadov v meste Galanta podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR za jednotlivé roky.