Technické služby mesta Galanta  sú mestskou príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta, ktorá spravuje mestský majetok a  zároveň vykonáva činnosti na úseku odpadového hospodárstva, čistoty a poriadku, starostlivosti o verejnú zeleň, správu cintorínov, údržbu verejného osvetlenia, správu  trhoviska, zabezpečovania zimnej údržby a iné.