Predmet činnosti:

 • Zber, odvoz a nezávadné zneškodňovanie komunálneho odpadu
 • Zber a odvoz  vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
 • Prevádzka zhromažďovacieho dvora odpadov
 • Prevádzka separačnej haly  a lisovne vyseparovaných zložiek odpadu
 • Prevádzka kompostárne
 • Údržba verejnej zelene ( kosenie,  orezy, výruby, strihanie, okopávanie, hrabanie, polievanie, chemická ochrana, výsadba)
 • Údržba a správa  detských ihrísk - do 31.3.2024
 • Čistenie, kropenie, umývanie, strojné zametanie a zimná údržba mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
 • Oprava a údržba zariadení verejného osvetlenia
 • Oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie 
 • Prevádzkovanie verejných toaliet - do 31.3.2024
 • Správa cintorínov ul. Bratislavská, ul. Hodská, Hody, Javorinka, Nebojsa - do 31.3.2024
 • Prevádzkovanie fontán - do 31.3.2024
 • Čistenie odvodňovacích vpustí na miestnych komunikáciách
 • Údržba dopravného značenia na miestnych komunikáciách
 • Prepravná činnosť pre potreby mesta
 • Opravárenská činnosť pre vlastný strojový park
 • Správa zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Správa a prevádzka mestského trhoviska - do 31.3.2024
 • Správa a prevádzka mestského parku - do 31.3.2024

 

Profil verejného obstarávateľa

Technické služby mesta Galanta je podľa § 6. ods. 2 písm b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Základné informácie o spoločnosti:

Názov organizácie: Technické služby mesta Galanta
Sídlo organizácie: ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta
Právna povaha organizácie: príspevková organizácia s právnou subjektivitou, založená dňa 11.04.1991  Mestom Galanta
Charakter organizácie: organizácia  zabezpečujúca verejnoprospešné  služby
Štatutárny orgán: Mgr.Arnold Popluhár - riaditeľ
IČO: 00045721
DIČ: 2020371606
IČDPH: SK2020371606
Bankové spojenie: SK5111110000006611986056