Informačnou aktivitou reagujeme na  požiadavku obyvateľov mesta , ktorí prejavili záujem disponovať  informáciou o lokalite kosenia, v záujme zabezpečenia ochrany svojho vozidla pred prípadným poškodením kamienkami, či   znečistením pokosenou  trávou, keďže mnohé  parkoviska  sú vybudované a umiestnené  priamo v sídliskovej zeleni. Mnohé vozidla sú  odparkované aj  spôsobom, že zasahuje  previsom  do zelene, čím vzniká potenciálne predmetné  riziko. 

Pravidelné informovanie  verejnosti ohľadom lokality kosenia v príslušný  deň umožňuje  vlastníkom motorových vozidiel si ho preparkovať mimo parkovacích plôch, ktoré sú  umiestnené v tesnej blízkosti zelene, ktorá je udržiavaná  kosením.

Spoločným úsilím  všetkých zainteresovaných strán sa vytvára priestor na  minimalizovanie  predmetných rizík,  pri implementovaní aj  interných  prevádzkových  opatrení  TSMG v rámci činnosti  kosenia.