Dňa 22.4.2024 /pondelok/ bude prebiehať kosenie v lokalitách: Úzka, Esterházyovcov, SNP 

Informačnou aktivitou reagujeme na  požiadavku obyvateľov mesta , ktorí prejavili záujem disponovať  informáciou o lokalite kosenia, v záujme zabezpečenia ochrany svojho vozidla pred prípadným poškodením kamienkami, či   znečistením pokosenou  trávou, keďže mnohé  parkoviská  sú vybudované a umiestnené  priamo v sídliskovej zeleni. Mnohé vozidla sú  odparkované aj  spôsobom, že zasahuje  previsom  do zelene, čím vzniká potenciálne predmetné  riziko. 

Pravidelné informovanie  verejnosti ohľadom lokality kosenia v príslušný deň umožňuje vlastníkom motorových vozidiel si ho preparkovať do dostatočnej vzdialenosti od  zelených plôch, ktoré sú udržiavané kosením a tak predísť jeho znečisteniu či poškodeniu.

Spoločným úsilím  všetkých zainteresovaných strán sa vytvára priestor na  minimalizovanie  predmetných rizík,  pri implementovaní aj  interných  prevádzkových  opatrení  TSMG v rámci činnosti  kosenia.