Technické služby mesta Galanta  do 31.3 2024 prevádzkovali  dva cintoríny  na území mesta a tri v mestských častiach:

  • Nový cintorín na ulici Hodskej
  • Starý cintorín na ulici Bratislavskej
  • Cintorín v  mestskej časti Hody
  • Cintorín v  mestskej časti Nebojsa
  • Cintorín v  mestskej časti Javorinka

Pohrebiska sú verejnosti prístupné v období od 16.marca do 14.októbra denne od 7.00 hod. do 21.00 hod., v období do 15.októbra do 15.marca denne od 7.00 hod. do 18.00 hod. v zmysle VZN mesta Galanta 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiska mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č.28/2014 a č.18/2017 a č.18/2024

Od 1.4.2024 je prevádzkovateľom cintorínov na území mesta Galanta a mestských častí Mesto Galanta.

Správca cintorínov:

Veronika Príbelská
kontakt: +421903733143, +421317806854
email: cintoriny@tsmg.sk
Kancelária správcu cintorínov sa nachádza  v priestoroch Domu smútku na novom cintoríne ulica Hodská.

Stránkové hodiny: Pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Úhrada poplatkov:
Úhradu poplatkov za hrobové miesta na ďalších 10 rokov je možné  realizovať  aj prevodom na účet správy cintorínov.
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:SK76 0900 0000 0051 4297 3652 

Kvôli správnej identifikácii platby prosíme uviesť VS / číslo hrobového miesta bez písmena /, alebo do poznámky pre prijímateľa mená zosnulých.

Výšku úhrady za  jednohrob, dvojhrob, detský hrob a urnové  miesto nájdete v prílohe "Cenník cintorínov"

Cintoríny v meste >>

Zapáľte virtuálnu sviečku svojim blízkym: http://www.virtualnycintorin.sk