Každá fyzická osoba, ktorá v meste Galanta užíva byt alebo rodinný dom na základe nájomnej zmluvy je poplatníkom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, tzn. je povinná platiť poplatok za komunálny odpad bez ohľadu na to, či má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Galanta.

Nájomca je povinný vznik poplatkovej povinnosti oznámiť mestu Galanta do 30 dní od začatia nájomného vzťahu a to buď podaním dokumentu – Ohlásenie o vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady, ktoré tvorí Prílohu č.1 tohto oznamu - osobne v podateľni MsÚ Galanta, alebo zaslaného elektronicky.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti je správnym deliktom, za ktorý sa ukladá v zmysle príslušných právnych predpisov sankcia.

UPOZORNENIE: Prenajímateľ bytu alebo rodinného domu nie je povinný nájomcov ohlasovať. Nájomcovia si ohlasovaciu  povinnosť musia splniť sami.

Odporúčame prenajímateľom, aby nájomcov upozorňovali na splnenie si svojej zákonnej oznamovacej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť si rovnako môžu zakomponovať do nájomných zmlúv ako povinnosť nájomcov. Prenajímateľ môže prevziať poplatkovú povinnosť za svojich nájomcov – v takom prípade oznamovaciu povinnosť za nájomcov plní sám prenajímateľ a poplatok za nájomcov sa vyrubuje prenajímateľovi, ktorý si úhradu poplatku zo strany nájomcov vie upraviť v nájomnej zmluve.

Prenajímateľ, ktorý nemá v meste Galanta trvalý ani prechodný pobyt, len vlastní nehnuteľnosť (byt alebo rodinný dom na bývanie) môže požiadať o odpustenie poplatku za kalendárny rok, v ktorom byt alebo rodinný dom prenajíma a súčasne je splnená podmienka, že nájomcovia poplatok riadne uhradili.

 

KONTAKTY:
Mestský úrad Galanta - Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia,

1. poschodie, č. dverí 122

tel : 031/788 43 58

email: barbora.jurkemikova@galanta.sk , monika.novotova@galanta.sk