Kompostáreň Zámska lúka  využíva  technológiu riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie na materiálové zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Projekt umožňuje trvalo riešiť problém nakladania s biologickým rozložiteľným odpadom na území mesta  Galanta

Projekt bol realizovaný v rokoch 2009 a 2010 a zahŕňal nasledujúce aktivity:

1. Stavebnú časť

–  cesty a spevnené plochy, inštaláciu nákladnej mostovej váhy, prístrešku s murovanými stenami, zásobník materiálu, plochy pre kompostovanie, akumulačnú nádrž, prevádzkový objekt, zdroj a rozvod vody, terénne a sadové úpravy, oplotenie a prípojku elektrickej energie.

2. Technologickú časť

  • Aeróbny fermentor na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
  • Miešač a drvič biomasy,
  • Pásový dopravník,
  • Drvič kuchynského odpadu,
  • Chladiaci box na kuchynský odpad,
  • Čelný nakladač,
  • Ramenový reťazový nosič,
  • Závesný kontajner 7 m3 – 14 ks.

Rozpočtový náklad bol vo výške 1,23 mil. EUR.

V roku 2021 prebehla  metským zastupiteľstvom schválená optimalizácia prevádzky kompostárne, ktorá zahŕňala modernizáciu fermentora, obstaranie drtiča biologicky rozložiteľného odpadu a  samohybného pasového prekopávača. Zároveň Mesto Galanta získalo z Envirofondu finančné zdroje na obstaranie ďalšieho  hygienizačného zariadenia a drviča kuchynského odpadu. 

Doplnenie nových technológií umožnilo  zlepšiť technologický proces zhodnocovania  biologicky rozložiteľného zeleného a  kuchynského odpadu  vyzbieraného na území mesta a mestských častí.