Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta (TsMG) zabezpečia tohtoročný jarný zber veľkoobjemného  odpadu počas určených pracovných dní.

Zber v meste Galanta  sa uskutoční   počas dvoch dní  a to  17. marca 2020 (utorok) a  18. marca  2020  ( streda ), ale pozor -  v zmysle  rozpisu  harmonogramu  v   presne  časom a miestom  určených  mobilných stanovíšť.
Zber v mestských  častiach Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia sa uskutoční 31.marca 2020  ( utorok )  –  v zmysle  rozpisu  harmonogramu  v  presne  časom  a   miestom  určených  mobilných stanovíšť.
Občania  si  z informačného  letáku, plagátu,  prípadne z  webových stránok mesta a TSMG majú možnosť  nájsť  najbližšie miesto mobilného zberu z vopred určených stanovíšť,  v určených termínoch a časoch.
Systém zberu: V presne určenom čase  v príslušný deň bude na určené miesto státia pristavené vozidlo s pracovníkmi TsMG, ktorí budú preberať, nakladať a odvážať objemový odpad od občanov.
Obyvatelia môžu priniesť svoj nepotrebný odpad na určené miesto  státia iba  v príslušný deň a hodinu a odovzdať ho pracovníkom TSMG.
Je zakázané vykladať odpad na  určené stanovištia a iné  verejné priestranstva mimo určeného času. Porušenie zákazu bude posudzované MsP ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie VZN mesta.
Na stránke www.tsmg.sk  v sekcii „Aktuality“ si môžete pozrieť ako vyzerali mobilné stanovištia  počas minuloročného  jesenného zberu veľkoobjemného odpadu, kedy neboli dodržiavané stanovené pravidla zberu.
Okrem predmetného zberu obyvatelia mesta a mestských častí majú možnosť celoročne bezplatne odovzdať nepotrebný veľkoobjemný, ale   aj  iný druh odpadov na zberný dvor TSMG .
Viac komplexných informácii k zbernému dvoru nájdete na www.tsmg.sk

Súbory na stiahnutie: