Od 14.apríla 2021 prebieha  zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na území mesta Galanta. Počas prvého zberu  sa vyzbieralo necelých 300 kg z  I. etapy 29 ks rozmiestnených nádob, ktoré boli postupne dopĺňané v II. a III.etape.  

V súčasnosti je rozmiestnených takmer 90 ks 120 l  hnedých nádob na území mesta   a pri zbere  biologického kuchynského odpadu (BRKO) sme v mesiaci júl  zaznamenali týždenné množstva  BRKO na úrovni takmer 3000 kg, v mesiaci august už cez 5 000 kg.

Prosíme  aj naďalej o dodržiavanie nastavených  pravidiel triedenia jednotlivých zložiek, ktoré sa môžu vhadzovať do hnedých zberných nádob, aby ekologické  zhodnocovanie tohto druhu vyzbieraného odpadu na kompostárni dosiahlo požadovanú kvalitatívnu úroveň.

V prípade, že na niektorom zbernom stanovišti nepostačuje jedna nádoba, na základe monitoringu  sú  podľa potreby dopĺňané  ďalšie.