Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  7.apríla   do 25. mája 2021 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených  48 stanovíšť. V jednotlivých určených  lokalitách boli v presne určený deň a čas pristavené veľkokapacitné kontajnery, kde boli vyzbierané   nasledovné množstva veľkoobjemného odpadu:  

Celkovo sa vyzbieralo počas jarného  veľkobjemného  zberu  107,70  t  veľkoobjemného odpadu v meste Galanta, v mestských častiach 32,78 t.

Celkovo za jarný zber 140 t.

Keďže  v jarnom období  2020 sa kvôli pandémii  COVID  veľkoobjemný zber  neuskutočnil, pre porovnanie v roku 2019 v jarnom období sa vyzbieralo v meste Galanta  88,9 t objemného odpadu, v mestských častiach 33,34  t., teda celkovo 122,24. t.