Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Mgr.Petrom Kolekom  oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 sa nachádza v prílohe pdf.

Súbory na stiahnutie: