Správne triedenie biologický rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta je pre mesto zásadne dôležité. Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť.Ak sa správne vytriedi, môže z neho vzniknúť energia, hnojivo a výrazne  sa úsporia aj finančné prostriedky. 

Slovenské analýzy odpadových kontajnerov preukázali, že viac ako 40 % odpadu, ktorý posielame na skládky je bioodpad. Galanta v tomto smere tento údaj taktiež potvrdila. Analýzou, ktorá  prebehla na vzorke 5% všetkých vyložených nádob v komplexnej bytovej zástavbe ako aj v individuálnej bytovej zástavbe v roku 2022 sa zistilo, že  veľké percento všetkého odpadu  tuhého komunálneho odpadu tvoril biologický odpad z kuchyne. Môžeme skonštatovať, že viac ako 45% odpadu, ktorý skončil na skládke mohol byť skompostovaný. Konkrétne analytické údaje nájdete v prílohe. 

Správnym triedením odpadu, predovšetkým toho biologického, môžeme výrazne zlepšiť kvalitu nášho životného prostredia. Každý gram bioodpadu, ktorý neskončí na skládke prispeje k zníženiu skleníkových plynov a bojuje proti globálnemu otepľovaniu. Zároveň tento krok má aj zásadný ekonomický atribút – správnym triedením sa znižuje celkové množstvo tuhého komunálneho odpadu , čím sa znížujú náklady na jeho uloženie na skládku a finančné prostriedky sú využiteľné na ďalší rozvoj odpadového hospodárstva na území mesta v podobe  nákupu  nových zberných  nádob a kontajnérov, budovania nových kontajnerových stojísk, novej  zvozovej techniky a  zastabililzovania výšky  samotných poplatkov za odvoz odpadu.

"Separujme teda kuchynský odpad správne, do hnedých nádob na to určených". 

Za prvý polrok 2023 sa na území mesta  vyseparovalo 60,03 t biologický rozložiteľného kuchynského odpadu, celkovo za minulý rok 2022 to bolo  124 t.

Ďakujeme.