Technické služby mesta Galanta  nadviazali zmluvnú spoluprácu  s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre   v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, vzdelávacej činnosti, praxe a ostatných aktivít súvisiacich so zabezpečovaním všetkých študijných programov.

Spolupráca umožňuje vytvárať  podmienky pre výučbu, praktické cvičenia z odborných predmetov študentom  všetkých študijných programov; riešenie bakalárskych, diplomových  a doktorandských prác, či absolvovanie prevádzkovej a odbornej praxe.

Práve posledná menovaná oblasť sa v praxi už aj napĺňa, na prelome mesiacov máj a jún 2022  už prví študenti absolvovali odbornú prax pod gesciou  nášho záhradníka na úseku starostlivosti o zeleň, keď posilnili záhradnícky tím  a odborne sa podieľali na údržbe trvalkových záhonov  a krovinatej zelene na území mesta. V jesennom období   bude odborná prax zameraná aj  na výsadbu nových stromov v meste.