Od 28. marca 2023 opätovne prebieha postupné  označovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad na území mesta a mestských častí pracovníkmi mesta a Technických služieb. Ide o úkon nalepenia špeciálnej nálepky s RFID kódom.     

Označovanie nádob prebieha počas zvozových dní, takže nie je potrebná aktívna súčinnosť obyvateľov. V záujme funkčnosti systému môže dôjsť k výmene nádoby na  zmesový komunálny odpad za novú, najmä v prípadoch, že pôvodná nádoba bola  čiastočne poškodená.  Výmena nádoby je v tomto prípade bezplatná a  každá označená nádoba už disponuje nálepkou s RFID kódom, ktorej vzorové vyobrazenie je vyobrazené nižšie.