Od marca 2023 prebiehalo  postupné  označovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad na území mesta a mestských častí pracovníkmi mesta a Technických služieb prostredníctvom špeciálnej nálepky s RFID kódom, ktorý slúži na identifikáciu nádoby.    

Počas nasledujúcich týždňov  budeme  spolu s mestom priebežne informovať o lokalitách a dátumoch, kedy bude označovanie nádob ukončovať. V uvedených dňoch a lokalitách je potrebné  ponechať  svoju smetnú nádobu vyloženú až dovtedy, kým na nej nenájdete nalepený RFID čip.
Čipovanie prebieha vždy v jeden konkrétny deň- v UTOROK. 

Momentálne bolo očipovaných 1809 smetných nádob v meste Galanta.

Počas nasledujúcich týždňov budú označované v lokalitách: Kolónia, Mládežnícka štvrť a Richtárske pole.

Žiadame o súčinnosť majiteľov rodinných domov v Galante a mestských častiach : Hody, Javorinka a Nebojsa, ktorí ešte nemajú svoje zberné nádoby označené RFID čipom, aby o tejto skutočnosti informovali zamestnancov Mestského úradu na telefónnych číslach 031/ 788 43 58 alebo 031/ 788 43 78. K týmto zberným nádobám sa poverení zamestnanci nedostali z dôvodu, že nádoby neboli vyložené v čase označovania pred nehnuteľnosťou. Na uvedených telefónnych číslach vám zároveň poskytnú všetky potrebné informácie.
V súčasnosti boli  naskladnené nové zberné nádoby, keďže evidujeme značné množstvo poškodených nádob, preto prebieha súbežne s čipovaním aj výmena vašej poškodenej zbernej nádoby za novú.

Najbližšie prebehne čipovanie dňa 14.11.2023 - na ulici Topoľová a ulici Poľná. V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať čipovanie nádob v náhradnom termíne 21.11.2023. O tejto skutočnosti budeme obyvateľov vopred informovať.

Mesto zároveň žiada obyvateľov ulíc a mestských častí Galanty, ktorí ešte nemajú čipom označené smetné nádoby, aby túto informáciu ohlásili na tel.č. 031/788 43 58 alebo 031/788 43 78.

Dôležité je neodstraňovať čipy zo smetnej nádoby,  neoznačené nádoby nebudú v budúcnosti vyprázdnené a odpad zamestnancami TSMG nebude odvezený.