Novopostavený objekt "Kolumbária"  sa nachádza na novom cintoríne  a bude slúžiť na rozšírenie kapacít cintorína o 288 miest formou atypického dispozičného riešenia. Objekt sa skladá z dvoch  oblúkových navzájom  asymetrických častí, v každej so 244 miestami na uloženie urien, okolie objektov tvorí spevnená plocha kruhového pôdorysu a v strede  sa nachádza kamenný kríž. Súčasťou  pietneho miesta sú aj lavičky a plocha na umiestnenie sviečok.

Autorom pôvodného návrhu bol Ing. arch. Ján Špánik, projekčne toto stavebné dielo dokončoval Ing.Kristián Farkas. Investičný projekt bol realizovaný v investorstve Mesta Galanta a  slávnostné  sprístupnenie pietneho miesta je plánované na prelome mesiacov jún/júl 2023. Investičné náklady v rozpočte mesta boli vyčíslené na 168 034,14 €. Bližšie informácie k zmluvným cenám  na požiadanie poskytne správkyňa cintorínov TSMG.