Údržba a príprava záhonov, ich  rotovatorovanie, výsadby letničkových záhonov,  rekultivácia  vybraných verejných plôch, či nová kvetinová výsadba kruhového  objazdu na ul.Vajanského  a následné polievanie  vysadených záhonov- to je rozmanitosť prác počas jarných  mesiacov na úseku starostlivosti  o zeleň. S príchodom prvých letných lúčov vrcholia práce našich záhradníkov.

Pokračuje sa  aj  v revitalizáciách  verejných priestorov v centrálnej mestskej zóne, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Paralelne  sa tiež pracuje aj na bežných úpravách, čisteniach či drobných revitalizáciách v meste, ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu kvality života v našom meste.