V dňoch 5. a 19. októbra 2019 sa uskutočnil jesenný zber objemného odpadu z domácnosti na území mesta a mestských častí, TsMG zabezpečovali zber tohto druhu odpadu od obyvateľov formou mobilného zberu.

V Galante sa vyzbieralo 159,44 ton objemného odpadu, v mestských častiach 83, 8 ton objemného odpadu. V porovnaní s minulým rokom 2018 je to v prípade Galanty o 38,26 t viac, v prípade mestských častí o 9,38 t odpadu viac. Produkcia tohto odpadu má však každoročne stúpajúci trend, naviac nedodržiavajú sa stanovené pravidla o spôsobe odovzdávania odpadu pracovníkom TsMG a často vo veľkoobjemnom odpade končia aj odpady, ktoré do tejto kategórie vôbec nepatria. Celkové náklady na veľkoobjemný odpad za rok 2019 predstavovali sumu 32 429 ,02 Eur.