Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 20. septembra - 27. októbra 2022 bude prebiehať jesenný zber objemných odpadov z domácností.  

Jednotlivé lokality, kde bude v presne určený deň a čas pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete v priloženom plagáte a brožúre.

Je zakázané vykladať odpad na určené stanovištia a iné verejné priestranstvá mimo určeného dátumu a času. Porušenie zákazu bude posudzované MsP ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie príslušného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta.