Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 29. marca  do 5. mája 2022  bude prebiehať jarný zber objemných odpadov z domácností. Jednotlivé lokality, kde bude v presne určený deň a čas pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete  v priloženom plagáte.

Je zakázané vykladať odpad na určené stanovištia a iné verejné priestranstvá mimo určeného dátumu a času. Porušenie zákazu bude posudzované MsP ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie príslušného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta

 

Objemný odpad je taký odpad, ktorého rozmer je väčší ako bežná zberná nádoba na komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Do objemného odpadu patrí napr. starý nábytok, koberce, podlahoviny, umývadla, vane, WC misy, matrace, zárubne, okenné rámy bez skla, dvere a pod.

Upozorňujeme , že do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať a ukladať:
•drobný stavebný odpad a stavebné odpady,
•okná a okenné rámy so sklom vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
•objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta,
•elektroodpad (chladničky, televízory, práčky),
•odpady, na ktoré je na území mesta zavedený triedený zber (papier, kartón, sklo, plasty, kovy),
•nebezpečné odpady ako sú kyseliny, farby, riedidla, oleje a podobne,
•biologicky rozložiteľný odpad tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb,
•pneumatiky a odpadové pneumatiky.

Okrem predmetného zberu obyvatelia mesta a mestských častí majú možnosť celoročne bezplatne odovzdať nepotrebný objemný, ale aj iný druh odpadov na Zberný dvor mesta Galanta. Viac komplexných informácii k Zbernému dvoru mesta Galanta nájdete na https://www.tsmg.sk/zberny-dvor